Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů upravují podmínky zpracování osobních údajů
zpracovávaných správcem v souvislosti s vedením databáze fyzických osob zaregistrovaných
na internetové stránce správce www.isprodukce.cz v sekci „casting“, které udělily výslovný
souhlas se zpracováním svých osobních údajů správcem. Subjekt údajů poskytuje správci
osobní údaje zcela dobrovolně proto, že má zájem využívat služby správce spočívající v
zajištění či zprostředkování příležitostí působení v projektech klientů správce (tj. účinkování
v audiovizuálních dílech zhotovovaných správcem). Správce zpracovává veškeré osobní údaje
v souladu s příslušnou právní úpravou, tj. zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
„GDPR“). Osobní údaje subjektů údajů v souvislosti s vedením databáze na internetové stránce
www.isprodukce.cz v sekci „casting“ jsou zpracovávány za následujících podmínek vždy na
základě výslovného souhlasu subjektů údajů:

1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost IS Produkce s.r.o., IČ 283 15 707, sídlem
Otrokovice, Moravní 958, PSČ 765 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 60742.

2. Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, která se dobrovolně zaregistruje do databáze fyzických
osob na internetové stránce správce www.isprodukce.cz v sekci „casting“ jako herec,
komparzista, fotomodel/fotomodelka či zaregistruje svůj hlas, a současně udělí výslovný
souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek stanovených těmito zásadami
zpracování osobních údajů.

3. Osobní údaje

Osobní údaje subjektu údajů, jichž se bude zpracování týkat:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, rok narození, město bydliště, současné divadelní
  angažmá, zvláštní zkušenosti a schopnosti, hlasová ukázka
 • kontaktní údaje: telefon, emailová adresa
 • údaje týkající se vzhledu: výška, váha, konfekční velikost, velikost obuvi, vlasy (typ,
  délka, barva), ruce (typ prstů, pěstěná ruka ano/ne), barva očí, brýle (ano/ne), typ vousů,
  typ postavy, fotografie subjektu údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na kategorii registrovaných osob, do které
se subjekt údajů dle své dobrovolné volby zaregistruje (tj. zda se subjekt údajů zaregistruje
jako herec, komparzista, fotomodel/fotomodelka nebo zaregistruje svůj hlas); rozsah
zpracovávaných údajů vyplývá z registračního formuláře, prostřednictvím kterého provádí
subjekt údajů registraci do databáze správce.

4. Účel zpracování a právní základ zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem vytvoření profilu subjektu údajů a vedení
tohoto profilu subjektu údajů v databázisprávce. Dále budou osobní údaje zpracovávány za
účelem nabízení subjektu údajů klientům či potencionálním klientům správce v souladu se
subjektem údajů zvolenou kategorií registrovaných osob (tj. jako herec, komparzista,
fotomodel/fotomodelka nebo hlas), za účelem předložení vhodných nabídek k účinkování
subjektu údajů v audiovizuálních dílech a uzavření případných smluv o účinkování subjektu
údajů v audiovizuálních dílech mezi subjektem údajů a správcem.
Pro zvýšení šance na obsazení subjektu údajů v audiovizuálních dílech správce může
subjekt údajů udělit správci v rámci registrace samostatný dobrovolný souhlas se
zveřejněním svého osobního profilu na internetové stránce správce www.isprodukce.cz
v sekci „casting“, přičemž v tomto profilu jsou uvedeny výhradně tyto osobní údaje: jméno,
fotografie, popř. hlasová ukázka.
Osobní údaje budou zpracovávány na základě výslovného souhlasu subjektu údajů
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za podmínek stanovených těmito zásadami
zpracování osobních údajů s tím, že subjekt údajů uděluje současně výslovný souhlas
s poskytnutím osobních údajů třetím osobám v souladu s účelem zpracování osobních údajů
dle těchto zásad zpracování osobních údajů.

5. Doba zpracování

Zpracování osobních údajů dle souhlasu subjektu údajů za podmínek uvedených v těchto
zásadách zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu pěti (5) let ode dne poskytnutí
souhlasu se zpracováním osobních údajů. Před uplynutím doby zpracování osobních údajů
bude správcem vyžádán nový souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
Pokud nebude nový souhlas se zpracováním osobních údajů dle předchozí věty správcem
vyžádán nebo subjektem údajů udělen, budou zpracovávané osobní údaje vymazány, zejm.
bude zrušen profil subjektu údajů v databázi správce.

6. Právo na odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv i před uplynutím doby
zpracování osobních údajů dle bodu 5. tohoto dokumentu odvolat, a to písemným
oznámením zaslaným na emailovou adresu správce casting@isprodukce.cz.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se nedotýká zákonnosti zpracování
osobních údajů založené souhlasem subjektu údajů v době před odvoláním souhlasu –
odvolání souhlasu působí pouze do budoucna od okamžiku doručení odvolání souhlasu
správci.

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem zejména
následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo získat potvrzení, zda
  správce zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo požadovat
  zejména informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
  příjemcích či kategoriích příjemců osobních údajů, plánované době zpracování;
 • právo na opravu osobních údajů – subjekt údajů má právo požadovat opravu
  nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů – subjekt údajů má právo požadovat výmaz svých
  osobních údajů v případech stanovených čl. 17 GDPR, tj. zejména (i) nejsou-li již
  potřebné pro stanovený účel jejich zpracování, (ii) odvolá-li subjekt údajů souhlas, na
  jehož základě jsou osobní údaje zpracovávány, (iii) vznese-li subjekt údajů námitky či
  (iv) jsou-li osobní údaje zpracovávány protiprávně;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – subjekt údajů má právo požadovat na
  nezbytnou dobu omezení zpracování svých osobních údajů, (i) popírá-li přesnost
  osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá jejich výmaz, (iii)
  správce osobní údaje již nepotřebuje a subjekt údajů požaduje omezení zpracování pro
  určení / výkon / obhajobu svých práv, nebo (iv) subjekt údajů vznesl námitku proti
  zpracování svých osobních údajů;
 • právo vznést námitky – subjekt údajů může vznést námitky proti zpracování osobních
  údajů pro účely přímého marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely
  přímého marketingu (v případě vznesení této námitky nebudou osobní údaje pro účely
  přímého marketingu zpracovávány);
 • právo podat stížnost dozorovému orgánu – subjekt údajů má právo podat stížnost u
  dozorového orgánu (tj. Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že
  zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.

8. Předání osobních údajů třetím stranám

Zpracovávané osobní údaje mohou být správcem předávány následujícím kategoriím
příjemců:

 • klientům správce v souladu s účelem zpracování osobních údajů dle bodu 4. těchto
  zásad zpracování osobních údajů,
 • správci počítačové sítě správce,
 • orgánům veřejné moci / státní správy při plnění povinností vyplývajících z právních
  předpisů.

Osobní údaje nejsou správcem předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 15. 5. 2018.

 

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů subjekt údajů výslovně potvrzuje, že
jsou poskytnuté osobní údaje pravdivé a přesné, že jsou subjektem údajů poskytnuty
správci zcela dobrovolně, a že je plně srozuměn se všemi skutečnostmi uvedenými v těchto
zásadách zpracování osobních údajů.